تاریخ شروع ثبت نام در همایش 17 آبان 1399
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 17 آبان 1399
آخرین مهلت ثبت نام 7 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 بهمن 1399
اعلام نتایج داوری 7 بهمن 1399
تاریخ برگزاری 9بهمن ماه 99
برگزارکننده -

سامانه مدیریت همایش های آرمان